Prawo i Sprawiedliwość

Nakło nad Notecią

21 - 09 - 2021

Bydgoski Marzec 81 - 40 rocznica strajku chłopskiego w Bydgoszczy

Marzec 16 2021 20:02

W dniu 16 marca Mszą Święta o 11 rozpoczęły się obchody upamiętniające
40 rocznicę ,,Strajku Chłopskiego" w Bydgoszczy w Kościele pw. św. Andrzeja
Boboli . Z Placu Kościeleckich zgromadzeni przemieścili się pod Tablice
upamiętniająca wydarzenia marcowe z 1981 umiejscowioną przy ul. Dworcowej 87 na
budynku należącego obecnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tam w asyście
orkiestry dętej zostały złożone wiązanki kwiatów przez przybyłych . Dalsza część
uroczystości odbyła się w jednej z sal opery Nova podczas, których działaczom oraz
osobom wspierającym uroczystość wręczono pamiątkowe grawertony.
,,Bydgoski marzec 1981 roku pokazał niezłomną postawę rolników i
bezkompromisową walkę o wolność i demokrację oraz o niezależny związek
zawodowy. Choć uczestnicy wywodzili się z różnych środowisk i mieli różne wizje
polityczne to większość rolników była bezpartyjna a przyświecał wszystkim jeden cel
,,WOLNOŚĆ" i to się udało. Należę do pokolenia rolników - związkowców, którzy
nie brali udziału w tamtych wydarzeniach ale jesteśmy spadkobiercami marcowych
strajków i ,,Ducha wolności", którego mamy obowiązek kultywować i o tych
wydarzeniach nigdy nie zapomnieć. Oddajmy cześć Tym, którzy są wśród nas a
modlitwę Tym którzy są już u Pana " - powiedział Janusz Walczak Przewodniczący
Kujawsko- Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych
,,Solidarność".
A tak to się zaczęło - słowa jednego z uczestników tych wydarzeń.
,,W powojennej historii Polski, było kilka narodowo- wyzwoleńczych
zrywów. Wydarzenia te, zakotwiczone w naszej pamięci wyzwalały w nas gotowość
do podjęcia kolejnej walki o te wartości . W 1980 roku , na początku lubelscy
kolejarze, a nieco później robotnicy Wybrzeża upomnieli sie o swoje niezbywalne
prawa, tworząc Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność". W ślad
za tymi działaniami polscy chłopi, zaczęli tworzyć swoje niezależne i samorządne
struktury związkowe. Na początku 1981 roku proklamowali strajk w Ustrzykach
dolnych i Rzeszowie. Następnie w Świdnicy strajk głodowy. W marcu 1981 roku
rozpoczęto 33 dniowy strajk w Bydgoszczy w gmachu Wojewódzkiego komitetu
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Chłopi jak zawsze domagali się
równouprawnienia w sektorach rolnictwa, ponieważ Państwowe Gospodarstwo Rolne
i Spółdzielnie Produkcyjne były preferowane przez Państwo. Pond to chcieli
stabilizacji pracy domagając się gwarancji trwałości indywidualnych gospodarstw
rolnych i możliwości ich dziedziczenia. Lecz, aby te gwarancje mogły być spełnione,
żądali dla siebie wolnych związków zawodowych.
Bezpośrednią jednak przyczyną ogłoszenia pogotowia strajkowego w dniu 12 marca
1981 roku był konflikt kompetencyjny pomiędzy dwoma wojewódzkimi strukturami
kółek rolniczych w Bydgoszczy. Władza widząc lawinowo powstające w Polsce

struktury związkowe na wsi , odgórnie zdecydowała aby dotychczasowe kółka
rolnicze pełniły funkcje związku zawodowego. w tamtym okresie kółka rolnicze
pełniły funkcje usługowo- gospodarcze , natomiast w opinii chłopów były
skorumpowane i uzależnione od czynników politycznych, dawno zatracając swoją
samorządność i niezależność. Na takie propozycje bydgoscy chłopi nie mogli się
zgodzić. Dlatego 8 marca 1981 r. utworzyli jako jedyni w Polsce , swój Wojewódzki
Związek Kółek rolniczych , rozgraniczający funkcje usługowo-gospodarcze od
społeczno - zawodowych , co wywołało potężny konflikt doprowadzający w dniu 16
marca do strajku, który w drugim dniu został przekształcony w ogólnopolski strajk
rolników. Problem wyżywienia Narodu , poza stworzenie podstaw prawnych do
rejestracji związków zawodowych rolników był jednym z najważniejszych zagadnień
tego okresu.
Podczas wielotysięcznej manifestacji w dniu 8 lutego 1981 r. przywódcy
obydwu związków zawodowych ,,Solidarność" mocno wyeksponowali ten problem
wnosząc aby w trybie pilnym na najbliższej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej
zająć się tą sprawą i takie też były ustalenia co do tematyki obrad rady. Na 19 marca
1981 r. do gmach WRM w Bydgoszczy zostali zaproszeni przedstawiciele obydwu
związków zawodowych ,,Solidarność" aby móc zaprezentować swoje stanowisko. Do
dyskusji nie doszło, ponieważ w wyniku manipulacji zerwano ustalony tok porządku
obrad i zakończono posiedzenie. Układni radni wraz z wojewodami opuścili salę. 45
radnych wraz z zaproszonymi przedstawicielami związków chcieli wspólnie
opracować rezolucję sprzeciwiającą się takiemu postępowaniu . Do tego jednak nie
doszło, ponieważ na salę wtargnęła Milicja i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa
gdzie w wyniku siłowej interwencji pobito troje działaczy związkowych,
spowodowało to potężne napięcie społeczne w całym kraju i doprowadziło do
wielomilionowego strajku powszechnego.
Wydarzenia te zapisane są w najnowszej historii Polski jako ,, Bydgoski
Marzec '81". Niewątpliwie był to kolejny zryw naszego Narodu o wolność i
demokrację , który osłabił komunistyczny system. Komuniści chcąc odzyskać
utracone pozycje 13 grudnia 1981 roku wprowadzili stan wojenny. Jednak ducha
oporu nie udało im się stłamsić, ponieważ ruch oporu antykomunistycznej opozycji
politycznej działający w podziemiu wymusił po latach walki na władzy znaczne
ustępstwa, w wyniku czego zrzuciliśmy z siebie pęta niewoli".